ᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ︕ ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠡᠡᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
 • 《ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ》ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠵᠡᠢ ᠰᠢᠶᠥᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠡᠦᠰᠦᠴᠢᠭᠡᠵᠡ

  《ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ》ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠵᠡᠢ ᠰᠢᠶᠥᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠡᠦᠰᠦᠴᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠵᠡᠢ ᠰᠢᠶᠥᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠡᠦᠰᠦᠴᠢᠭᠡᠵᠡᠢ

  ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

 • 《 ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ…

  《 ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠪᠠ》 ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ᠂

  ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

 • ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ《 ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ  …

  ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ《 ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ   ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡ

  ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

 • ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ …

  ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂《 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢ

  ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ
ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠣ

ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠬᠣ